Anunt angajare
Postată de admin la 15 septembrie 2023, 08:22:02

 

REZULTATE concurs îngrijitor

 

  Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”,  organizează concurs, pentru ocuparea postului de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată,, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 Denumirea postului: îngrijitor,   post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu Jiu

Calendarul de desfăşurare a concursului:

         -     selecţia dosarelor: 29 septembrie 2023, în intervalul orar 12.00-14.00, la sediul instituţiei;

                         - REZULTATE SLECTIE DOSARE

-          proba scrisă în data de 06 octombrie 2023, ora 9.00, la sediul instituției;      

-          afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 06 octombrie 2023, ora 14.00

                         - REZULTATE PROBA SCRISĂ

-          depunere contestatii 06 octombrie 2023, 

-          proba practică în data de 10 octombrie 2023, ora 09.00, la sediul instituției;

-          proba interviu  în data de 10 octombrie 2023, ora 13:00, la sediul instituției

-          afişarea rezultatelor finale în data de 11 octombrie 2023, ora 14.00


Ştirea extinsă

 

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 

A.) Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”, cu sediul în Târgu Jiu, str. Lt. Col Dumitru Petrescu, nr. 3, județul Gorj, organizează concurs în data de 06.10.2023, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: îngrijitor,   post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu Jiu

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Ingrijitor I M

4. Scopul principal al postului: păstrarea şi întreţinerea curăţeniei

5. Numărul de posturi: 1 (unu)

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

 

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG. 1336/28.10.2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se depun la Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”, cu sediul în Târgu Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 3, județul Gorj, compartimentul secretariat, tel. 0372508515, persoana de contact Popescu Simona Maria, email: liceumagheru@yahoo.com  

 

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 15 septembrie 2023-

28 septembrie 2023 în intervalul orar 09.00-15.00, la sediul instituţiei.

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de îngrijitor:

1. Studii de specialitate**: școala generală/școală profesională/studii medii

2. Perfecționări (specializări): curs de igienă

3. Abilități, calități și aptitudini necesare:

-abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul din unitate

-capacitatea de a lucra individual și în echipă

-asumarea responsabilității în păstrarea și întreținerea curățeniei în cadrul unității

4. Vechime: Nu se solicită, dar reprezintă un avantaj.

 

D.) Bibliografie şi tematică:

      Bibliografie pentru îngrijitor

-Legea sănătăţii şi securităţii în muncă Nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolele IV –Obligaţiile lucrătorilor, V- Supravegherea sănătăţii, VI-Comunicarea,cercetarea,înregistrarea şi raportarea evenimentelor;

-Legea Nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor –Capitolele I –Dispoziţii generale , II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;

-Legea Nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice- Capitolul II- Norme de conduită profesională a personalului contractual;

- Ordinul Nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – Capitolul VI- Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică;

- Ordinul MEC Nr.4183 /04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar- Titlul IV- Capitolul III- Personalul nedidactic.

 

      Tematică îngrijitor:

-          noţiuni fundamentale de igienă;

-          reguli şi norme privind apărarea împotriva incendiilor;

-          reguli şi norme de securitate şi sănătate în muncă.

 

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

      -     termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 15 septembrie 2023-28 septembrie 2023,în intervalul orar 09.00-15.00 la sediul instituţiei;

      -     selecţia dosarelor: 29 septembrie 2023, în intervalul orar 12.00-14.00, la sediul instituţiei;

-          proba scrisă în data de 06 octombrie 2023, ora 9.00, la sediul instituției;      

-          afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 06 octombrie 2023, ora 14.00

-          depunere contestatii 06 octombrie 2023, 

-          proba practică în data de 10 octombrie 2023, ora 09.00, la sediul instituției;

-          proba interviu  în data de 10 octombrie 2023, ora 13:00, la sediul instituției

-          afişarea rezultatelor finale în data de 11 octombrie 2023, ora 14.00

 

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

-          se pot depune contestaţii pentru proba scrisă  în data de 06 octombrie 2023până la ora 16.00, la sediul instituţiei.

-          afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 09 octombrie 2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.