Proiect ROSE
Vremea
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
ECDL
Sondaj membri
Nu există sondaje definite.
Mesaje scurte
Trebuie să te conectezi
pentru a posta un mesaj.

Nu există mesaje postate.
Anunt angajare

 

Anun╚Ť concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 

A.) Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”, cu sediul în Târgu Jiu, str. Lt. Col Dumitru Petrescu, nr. 3, jude╚Ťul Gorj, organizeaz─â concurs în data de 06.10.2023, pentru ocuparea urm─âtorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: îngrijitor,   post vacant, pe perioad─â nedeterminat─â, la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu Jiu

3. Gradul/Treapta profesional/profesional─â: Ingrijitor I M

4. Scopul principal al postului: p─âstrarea ┼či între┼úinerea cur─â┼úeniei

5. Num─ârul de posturi: 1 (unu)

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/s─âpt─âmân─â

 

B.)  Documente solicitate candida┼úilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prev─âzut la anexa nr. 2 din HG. 1336/28.10.2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest─â identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de c─âs─âtorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dup─â caz;

d) copiile documentelor care atest─â nivelul studiilor ╚Öi ale altor acte care atest─â efectuarea unor specializ─âri, precum ╚Öi copiile documentelor care atest─â îndeplinirea condi╚Ťiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu╚Ťia public─â;

e) copia carnetului de munc─â, a adeverin╚Ťei eliberate de angajator pentru perioada lucrat─â, care s─â ateste vechimea în munc─â ╚Öi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, dup─â caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverin╚Ť─â medical─â care s─â ateste starea de s─ân─âtate corespunz─âtoare, eliberat─â de c─âtre medicul de familie al candidatului sau de c─âtre unit─â╚Ťile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derul─ârii concursului;

h) certificatul de integritate comportamental─â din care s─â reias─â c─â nu s-au comis infrac╚Ťiuni prev─âzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul na╚Ťional automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac╚Ťiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum ╚Öi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Sistemului Na╚Ťional de Date Genetice Judiciare, cu modific─ârile ulterioare, pentru candida╚Ťii înscri╚Öi pentru posturile din cadrul sistemului de înv─â╚Ť─âmânt, s─ân─âtate sau protec╚Ťie social─â, precum ╚Öi orice entitate public─â sau privat─â a c─ârei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârst─â, persoane cu dizabilit─â╚Ťi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizic─â sau evaluarea psihologic─â a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se depun la Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”, cu sediul în Târgu Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 3, jude╚Ťul Gorj, compartimentul secretariat, tel. 0372508515, persoana de contact Popescu Simona Maria, email: liceumagheru@yahoo.com  

 

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucr─âtoare de la afi┼čare): 15 septembrie 2023-

28 septembrie 2023 în intervalul orar 09.00-15.00, la sediul institu┼úiei.

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndepline╚Öte condi╚Ťiile prev─âzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, ╚Öi cerin╚Ťele specifice prev─âzute la art. 542 alin. (1) ╚Öi (2) din Ordonan╚Ťa de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare:

a) are cet─â╚Ťenia român─â sau cet─â╚Ťenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spa╚Ťiul Economic European (SEE) sau cet─â╚Ťenia Confedera╚Ťiei Elve╚Ťiene;

b) cunoa╚Öte limba român─â, scris ╚Öi vorbit;

c) are capacitate de munc─â în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

d) are o stare de s─ân─âtate corespunz─âtoare postului pentru care candideaz─â, atestat─â pe baza adeverin╚Ťei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit─â╚Ťile sanitare abilitate;

e) îndepline╚Öte condi╚Ťiile de studii, de vechime în specialitate ╚Öi, dup─â caz, alte condi╚Ťii specifice potrivit cerin╚Ťelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat─â definitiv pentru s─âvâr╚Öirea unei infrac╚Ťiuni contra securit─â╚Ťii na╚Ťionale, contra autorit─â╚Ťii, contra umanit─â╚Ťii, infrac╚Ťiuni de corup╚Ťie sau de serviciu, infrac╚Ťiuni de fals ori contra înf─âptuirii justi╚Ťiei, infrac╚Ťiuni s─âvâr╚Öite cu inten╚Ťie care ar face o persoan─â candidat─â la post incompatibil─â cu exercitarea func╚Ťiei contractuale pentru care candideaz─â, cu excep╚Ťia situa╚Ťiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execut─â o pedeaps─â complementar─â prin care i-a fost interzis─â exercitarea dreptului de a ocupa func╚Ťia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desf─â╚Öura activitatea de care s-a folosit pentru s─âvâr╚Öirea infrac╚Ťiunii sau fa╚Ť─â de aceasta nu s-a luat m─âsura de siguran╚Ť─â a interzicerii ocup─ârii unei func╚Ťii sau a exercit─ârii unei profesii;

h) nu a comis infrac╚Ťiunile prev─âzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul na╚Ťional automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infrac╚Ťiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum ╚Öi pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  ╚Öi func╚Ťionarea Sistemului Na╚Ťional de Date Genetice Judiciare, cu modific─ârile  ulterioare,  pentru  domeniile  prev─âzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condi┼úii specifice de participare la concurs pentru postul de îngrijitor:

1. Studii de specialitate**: școala generală/școală profesională/studii medii

2. Perfec╚Ťion─âri (specializ─âri): curs de igien─â

3. Abilit─â╚Ťi, calit─â╚Ťi ╚Öi aptitudini necesare:

-abilit─â┼úi de rela┼úionare-comunicare cu întreg personalul din unitate

-capacitatea de a lucra individual ╚Öi în echip─â

-asumarea responsabilit─â╚Ťii în p─âstrarea ╚Öi între╚Ťinerea cur─â╚Ťeniei în cadrul unit─â╚Ťii

4. Vechime: Nu se solicit─â, dar reprezint─â un avantaj.

 

D.) Bibliografie ┼či tematic─â:

      Bibliografie pentru îngrijitor

-Legea s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii în munc─â Nr.319/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare- Capitolele IV –Obliga┼úiile lucr─âtorilor, V- Supravegherea s─ân─ât─â┼úii, VI-Comunicarea,cercetarea,înregistrarea ┼či raportarea evenimentelor;

-Legea Nr.307/2006 privind ap─ârarea împotriva incendiilor –Capitolele I –Dispozi┼úii generale , II - Obliga┼úii privind ap─ârarea împotriva incendiilor;

-Legea Nr.477/2004 privind codul de conduit─â a personalului contractual din autorit─â┼úile ┼či institu┼úiile publice- Capitolul II- Norme de conduit─â profesional─â a personalului contractual;

- Ordinul Nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igien─â ┼či s─ân─âtate public─â privind mediul de via┼ú─â al popula┼úiei – Capitolul VI- Norme de igien─â pentru unit─â┼úile de folosin┼ú─â public─â;

- Ordinul MEC Nr.4183 /04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ┼či func┼úionare a unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt preuniversitar- Titlul IV- Capitolul III- Personalul nedidactic.

 

      Tematic─â îngrijitor:

-          no┼úiuni fundamentale de igien─â;

-          reguli ┼či norme privind ap─ârarea împotriva incendiilor;

-          reguli ┼či norme de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â.

 

E.) Calendarul de desf─â┼čurare a concursului, respectiv data limit─â ┼či ora pân─â la care se pot depune dosarele de concurs:

      -     termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucr─âtoare de la afi┼čare): 15 septembrie 2023-28 septembrie 2023,în intervalul orar 09.00-15.00 la sediul institu┼úiei;

      -     selec┼úia dosarelor: 29 septembrie 2023, în intervalul orar 12.00-14.00, la sediul institu┼úiei;

-          proba scris─â în data de 06 octombrie 2023, ora 9.00, la sediul institu╚Ťiei;      

-          afi┼čarea rezultatelor de la proba scris─â: 06 octombrie 2023, ora 14.00

-          depunere contestatii 06 octombrie 2023, 

-          proba practic─â în data de 10 octombrie 2023, ora 09.00, la sediul institu╚Ťiei;

-          proba interviu  în data de 10 octombrie 2023, ora 13:00, la sediul institu╚Ťiei

-          afi┼čarea rezultatelor finale în data de 11 octombrie 2023, ora 14.00

 

Termenele în care se pot depune contesta┼úii, respectiv afi┼čarea rezultatelor contesta┼úiilor:

-          se pot depune contesta┼úii pentru proba scris─â  în data de 06 octombrie 2023pân─â la ora 16.00, la sediul institu┼úiei.

-          afi┼čarea rezultatelor la solu┼úionarea contesta┼úiilor: 09 octombrie 2023, ora 16.00, la sediul institu┼úiei.