Facebook CTGM
Vremea
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
ECDL
Sondaj membri
Nu există sondaje definite.
Mesaje scurte
Trebuie să te conectezi
pentru a posta un mesaj.

Nu există mesaje postate.
Anunt

ANUNȚ

         Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de Îngrijitor I - M

 

CERINȚE:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

- studii generale sau medii.

       

DOSARELE DE CONCURS se vor depune la secretariatul Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru” și vor conține:

 1. cererea de înscriere
 2. copia actului de identitate
 3. copie certificate de naștere
 4. copie certificate de căsătorie (dacă e cazul)
 5. copie acte de studii – minim 8 clase
 6. copie carnet de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă
 7. cazier judiciar
 8. curriculum vitae
 9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate de la medicul de familie (formular standard stabilit de Ministerul Sănătății)
 10. recomandare de la ultimul loc de muncă (după caz)
 11. curs de igienă

       Documentele în copie Xerox, vor fi însoțite de documentele originale, pentru conformitate.

 

ETAPELE CONCURSULUI:

-selecția dosarelor

-proba scrisa – 100 puncte

-proba practica – 100 puncte 

 

       Calendarul concursului de ocupare a postului de îngrijitor:

 

1.Depunere dosare: termen 04.10.2018

 2. Selecția dosarelor de înscriere 05.10.2018 (afișare până la ora 12:00)

Contestații cu privire la selecția dosarelor 05.10.2018 (orele 12:00 – 16:00)

Soluționarea contestațiilor (afișare) 06.10.2018 (ora 08:30)

 3. Proba scrisă 17.10.2018, ora 9:00

Afișarea rezultatelor probei scrisa 17.10.2018, ora 16:00

 4. Proba practică 18.10.2018, ora 9:00

Afișarea rezultatelor probei  practice 18.10.2018, ora 16:00

 5. Afișarea rezultatelor finale 19.10.2018, ora 17:00

 Candidații trebuie să obțină minim media 5,00, pentru a promova concursul.

 

Tematica și bibliografia pentru  ocuparea funcției de ingrijitor

 

           A.   Tematica:

 1. Noțiuni privind colectarea și evacuarea reziduurilor;
 2. Noțiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curățenie, a regulilor pentru efectuarea curățeniei, precum și a controlului eficienței curățeniei ;
 3. Noțiuni privind metodele folosite pentru dezinfecție, regulile generale ale dezinfecției, precum  și controlul eficienței acesteia;
 4. Noțiuni privind igiena personală a lucrătorului;
 5. Noțiuni privind echipamentul de protecție a lucrătorului ;
 6. Noțiuni privind funcțiunile și circuitele funcționale în cadrul unei unități;

          B.   Bibliografia:

 1. Noțiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate.
 2. Ordinul nr. 1955/1995 (*actualizat*), privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor (Cap. II și III);

 

         Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu, telefon 0253214716. 

                                                    

                                                                        Director,

                                              Prof. ing. Dănăricu Carmen Mariana